Aşgabatda V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi

0
349
3
0

Ýakynda Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi. Onda türkmen türgenleriniň taýýarlygy bilen baglanyşykly meselelere, Olimpiýa şäherjiginiň sport meýdançalarynda synag ýaryşlaryny geçirmäge, şeýle hem şäherjigiň ýapyk welotreginde welosport boýunça halkara ýaryşyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň 1-nji fewralda göni aragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky wideoşekilli iş maslahatynda aýdyldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru