Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli çäreleriň uly toplumy geçirilýär

0
241
0
0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýylyň 10 aýynyň jemlerine bagyşlanyp, 6-njy noýabrda geçirilen mejlisinde hasabat berlişi ýaly, geçen döwrüň içinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň hormatyna Türkmenistanyň ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň işjeň gatnaşmagynda çäreleriň 414-si geçirildi. Türkmen döwletiniň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan web-saýt hereket edýär. Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmen döwleti hem-de onuň Bitaraplyk derejesi, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda yzygiderli alnyp barylýan döredijilikli parahatçylyksöýüjilik syýasat barada köpsanly mowzuklaýyn makalalary çap edildi.

12-nji dekabrda Aşgabatda ýokary derejeli halkara maslahaty hem-de baýramçylyk konserti geçiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru