Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlanar

0
516
8
0

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky Ministrler Kabinetiniň mejlisinde  esasy maliýe resminamasy işlenip düzülende, ileri tutulýan ulgamlary ösdürmäge gönükdirilen taslamalary maliýeleşdirmäge aýratyn üns berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany esasynda 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberiniň 10 göterim ýokarlandyrylmagy göz öňünde tutulýar. Öňki ýyllarda bolşy ýaly, maliýe  serişdeleriniň ep-esli bölegi milli, döwlet, sebit we pudak maksatnamalarynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru