Aşgabatda türkmen-belarus işewürlik maslahaty geçiriler

0
937
0
0

14-nji oktýabrda Aşgabatda türkmen-belarus işewürlik maslahaty geçiriler. Belarus tarapyndan maslahata ministrlikleriň, döwlet edaralarynyň, şeýle hem dürli ulgamlara degişli kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Türkmen tarapyndan bolsa oňa degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, eksport ugurly önümçilik pudaklarynyň wekilleri, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşarlar.

Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar depginli ösdürilýär, biziň ýurdumyzda bilelikdäki iri taslamalaryň birnäçesi amala aşyrylýar. Türkmen-belarus işewürlik maslahaty ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gelejekki ösüşine täze badalga berer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru