Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana resmi sapary başlanýar

0
271
2
0

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň goňşy Özbegistan Respublikasyna resmi sapary başlanýar.  Goňşy döwletde geçiriljek ikitaraplaýyn gepleşikler halklaryň bähbidini nazarlap, döwletleriň durmuşyna degişli täze wezipeler kesgitlär.

Saparyň çäklerinde iki ýurduň Baştutanlarynyň arasynda aragatnaşyk, söwda, syýahatçylyk, tehnologiýa, sport, ylym, saglygy goraýyş pudaklary boýunça mundan beýläk hem hyzmatdaşlyklary nazarlaýan gepleşikleriň geçirilmegine we ylalaşyklaryň gazanylmagyna garaşylýar.  Esasan hem, bilim ulgamy boýunça hyzmatdaşlyklaryň geriminiň giňeldilmegine üns berler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru