Yslamabatda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar

0
796
0
0

3-nji awgustda Yslamabatda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň çäklerinde özara hereket etmegiň meseleleri boýunça duşuşyk geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B. Hojamuhammedow we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Uglewodorod serişdelerine gözegçilik we ondan peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň direktory Ý. Kakaýew gepleşikleri geçirmek üçin iş sapary bilen Pakistanyň paýtagtyna ugradylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru