BMG-niň Baş Assambleýasynda «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» hakynda rezolýusiýa kabul edildi

0
1008
14
0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýunda geçirilen mejlisinde, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow öz hasabynda Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasyndan gelip gowşan hoş habary aýtdy.

3-nji iýunda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwlet tarapyndan “Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy” hakynda rezolýusiýasynyň biragyzdan kabul edilendigini habar berdi. Ýurtlaryň 47-si bu resminamanyň awtordaşy bolup çykyş etdi.

Mejlisde Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Rezolýusiýada Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge ýardam berýändigi beýan edilýär. Bu resminamada sebitiň ýurtlary we dünýäniň beýleki döwletleri bilen parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde Türkmenistanyň işjeň we oňyn hyzmaty bellenýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru