Alkagolly içgileriň we çilimsiz ýörite salgytsyz getirilýän möçberi azaldyldy

0
4723
361
257

Türkmenistanyň Salgyt hakyndaky bitewi Kanunynyň 122-nji maddasynyň “b” bölegine üýtgetmeler girizildi.

Öň ýurda gelýän her bir adama ýörite salgyt tölemezden 5 litr alkagolly içgileri we 10 gap çilim getirmek bolýardy. Indi Türkmenistanyň gümrük çägine ýörite salgyt tölemezden 1,5 litr alkagolly içgileri we 2 gap çilimi getirip bolar.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru