Türkmenistanda Türkmen bedewiniň baýramyny bellemäge ýokary derejede taýýarlyk görülýär

0
867
12
0

Türkmenistanda her ýylyň apreliniň soňky ýekşenbesinde giň gerimde bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Baýramçylyk çärelerine dünýäniň 50 ýurdundan daşary ýurtly myhmanlaryň 500-den gowragynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Aşgabatdaky dabaralaryň çäklerinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň V mejlisi, “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly VII halkara ylmy maslahat, ýöriteleşdirilen halkara sergi-ýarmarka guralar.

Baýramçylyk mynasybetli Köpetdag şaýolunyň ugry boýunça uzak aralyga atly bäsleşik hem-de Halkara atçylyk-sport toplumynda bedewleriň päsgelçilikden bökmegi boýunça ýaryş, dürli aralyklara at çapyşyklary geçiriler. Şeýle hem ilkinji gezek Aşgabat atçylyk sport toplumynda ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda baýramçylyk at çapyşyklary guralar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru