Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky gatnaşyklar pugtalandyrylýar

0
528
0
0

Aşgabat, 14-nji ýanwar. “Türkmenportal”.

Şu gün Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Döwletmyrat Myradow Gruziýanyň DIM-niň baştutany Tamar Beruçaşwilini Türkmenistanyň dostlukly döwletdäki ilçihanasynyň 2015-nji ýylda alyp barjak işleriniň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyrdy.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklara degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hyzmatdaşlygyň işjeňleşýändigi bellenilip, iki tarapa-da bähbitli bolan bu meýilleriň gelejekde has-da çuňlaşdyryljakdygyna ynam bildirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru