Выберите категорию
Последние Новости
Опрос

Публикации

TÝL – 2015, 17-nji tapgyryň duşuşyklary: çaklamalar, maglumatlar

TÝL – 2015, 17-nji tapgyryň duşuşyklary: çaklamalar, maglumatlar

HTTU — «Merw»

17-nji tapgyryň duşuşyklary Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň futbol meýdanynda geçiriljek HTTU — «Merw» duşuşygy bilen başlar. Häzirki wagtda deň utuk bilen 6-njy orny paýlaşýan bu toparlaryň güýji biri-biri bilen deňeçer. Hatda Maryda geçirilen duşuşyklarda «Merwiň», Aşgabatdaky oýunlarda bolsa HTTU-nyň rüstem gelýändigini birnäçe ýola gördük. Şu duşuşykda hem toparlaryň ikisine-de deňeçer baha berilýär. Hatda...

TÝL – 2015, 16-njy tapgyrdan soň, gyzykly hasaplamalar

TÝL – 2015, 16-njy tapgyrdan soň, gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

Artykmaçlyk ýer eýelerinde: tapgyrda geçirilen 5 duşuşygyň 4-sinde ýer eýeleri, birinde myhmanlar ýeňiş gazandy.

Tapawutlananlar 70: Şu tapgyrdan soň, möwsümde derwezelere pökgi geçiren futbolçylaryň sany 70-e çykdy.

6 futbolçy 10-a ýetdi: Şu tapgyrda Guwanç Abylow («Hazyna») bilen Altymyrat Annadurdyýewiň («Ahal») 2 gol geçirmegi netijesinde, möwsümde 10 we ondan kän gol geçiren futbolçylaryň sany 6-a ýetdi.

Indi...

Türkmenistanyň 2018 dünýä çempionatyna we 2019 aziýa kubogyna gatnaşmaga mümkinçilikleri

Türkmenistanyň 2018 dünýä çempionatyna we 2019 aziýa kubogyna gatnaşmaga mümkinçilikleri

Dünýä çempionaty: haýsy materikden näçe topar gatnaşýar?

Şu wagtky düzgüne görä, Futbol boýunça dünýä çempionatyna 32 milli ýygyndy gatnaşdyrylýar.  Şolaryň arasynda ýer eýeleri hem bar. Dünýä çempionaty näçe döwletde geçirilýän bolsa (mysal üçin, 2014-nji ýyldaky çempionat Polşada we Ukrainada geçirildi) ýer eýeleri üçin şonça hem ýer aýrylýar. Tä 2006-njy ýyldaky çempionata çenli öňki çempionyň nobatdaky çempionata...

16-njy tapgyryň duşuşyklary: sanlar, çaklmalar

16-njy tapgyryň duşuşyklary: sanlar, çaklmalar

«Hazyna» — «Merw»

«Hazyna» bilen «Merwiň» arasynda geçjek duşuşyk, megerem, tapgyryň iň esasy duşuşygy däldir, ýöne bu oýnuň netijesi toparlaryň ikisine-de täsir eder. Çünki şu dyşuşykda gazanyljak ýeňiş bilen «Hazynanyň» «Merw» bilen arany 1 utuga çenli ýygryp, ýaryş tertibinde-de 7-nji basgançaga geçmegine mümkinçilik bar. Ýöne munuň üçin HTTU-nyň «Şagadam» bilen myhmançylykda geçirjek duşuşygynda ýeňilmegi şertdir. Eger,...

15-nji TAPGYRYŇ DUŞUŞYKLARYNDAN SOŇ HASAPLAMALAR

15-nji TAPGYRYŇ DUŞUŞYKLARYNDAN SOŇ HASAPLAMALAR

Tapgyryň umumy görkezijileri:

Ýer eýeleri üstün: Tapgyrda geçirilen 5 duşuşygyň 3-sinde ýer eýeleri, 2-sinde myhman toparlar ýeňiş gazandy.

4 futbolçy 10-a ýetdi: Tapgyrda Berdi Şamyradowyň («Aşgabat») iki gezek tapawutlanmagy bilen şu möwsümde 10 we ondan kän gol geçiren futbolçylaryň sany 4-e çykdy.

90-njy minudyň tapgyry: Tapgyrda iki duşuşygyň ykbaly 90-njy minutdan soň belli boldy. 90-njy minutdan soň derwezelere...

TÝL – 2015, 15-nji tapgyr: sanlar, çaklamalar

TÝL – 2015, 15-nji tapgyr: sanlar, çaklamalar

«Daşoguz» — «Hazyna»

«Ahal» toparynyň senesi süýşürilen duşuşyklaryndan soňra, Ýokary liganyň duşuşyklary ýene-de doly düzümde dowam edýär. 15-nji tapgyryň duşuşyklarynyň ählisi hem 27-nji iýunda geçiriler. Şeýle-de bolsa,  oýunlaryň Türkmenistanyň futbol federasiýasy tarapyndan düzülen tertipnamada tapgyryň ilkinji duşuşygy hökmünde «Daşoguz» bilen «Hazynanyň» arasyndaky duşuşyk görkezilýär. Şu möwsümde entek ýeňiş gazanyp görmedik ýer eýelerine bu gezek hem 3...

«AHAL» — «ALTYN ASYR»: SANLAR, MAGLUMATLAR

«AHAL» — «ALTYN ASYR»: SANLAR, MAGLUMATLAR

Duşuşyk:

«Ahal» — «Altyn asyr» 0:2

Gollar:

47-nji minut — Süleýman Muhadow (0:1)

60-njy minut — Myrat Annaýew (0:2)

IKISINDE-DE 2 GOL: Şu möwsümde «Ahal» bilen «Altyn asyryň» özara duşuşyklarynyň ikisinde-de derwezelere 2 pökgi girdi. Ýöne umumy üstünlik «Altyn asyryň» tarapynda.

ARA ÝYGRYLDY: Şu duşuşykdaky ilkinji goluň awtory Süleýman Muhadow iň netijeli hüjümçileriň ýaryşynda Myrat Ýagşyýew bilen arany 2 gola çenli...

TÝL-2015, 11-nji tapgyryň möhleti süýşürilen duşuşygy - «Ahal»-«Altyn asyr»: sanlar, maglumatlar, çaklamalar

TÝL-2015, 11-nji tapgyryň möhleti süýşürilen duşuşygy - «Ahal»-«Altyn asyr»:  sanlar, maglumatlar, çaklamalar

Mundan birnäçe ýyl ozal hem HTTU bilen «Balkanyň» arasyndaky duşuşyk ýokary liganyň iň esasy duşuşygy hasaplanýardy. Soňky ýyllarda bolsa bu möhümlik «Altyn asyr» bilen «Ahalyň» arasyndaky duşuşyga geçdi. Şu möwsümde bu toparlaryň arasyndaky iki duşuşugyň hem möhleti süýşürildi. Mundan öň 2-nji tapgyrdaky duşuşyk hem 3-nji maýda geçirilipdi. Ol 1:1 hasabyndaky deňlik bilen tamamlanypdy.

Käbir sanlara ýüzleneliň!

Eger...

7-nji tapgyryň möhleti süýşürilen «BALKAN» — «AHAL» duşuşygyndan soňra sanlar we maglumatlar

7-nji tapgyryň möhleti süýşürilen «BALKAN» — «AHAL» duşuşygyndan soňra sanlar we maglumatlar

“Balkan” — “Ahal” — 4:1

Gollar:

Serdaraly Ataýew 8 min (1:0)

Begenç Annakurbanow 42 min (2:0)

Mihail Titow 51 min (2:1)

Amir Gurbani 52 min (3:1)

Myrat Ýagşyýew 59 min (4:1)

 

HALYPADA TEJRIBE KÄN: «Balkan» — «Ahal» duşuşygynda, elbetde,  esasy jogapkärçilik baş tälimçileriň üstüne düşdi. «Balkanyň» häzirki baş tälimçisi Aly Gurbany geçen möwsümde «Ahal» toparyna tälim beripdi. «Ahalyň» häzirki tälimçisi Guwançmuhammet Öwekow bolsa...

Çaga zehinine täsir edýän esaslar

Çaga zehinine täsir edýän esaslar

Çaga we aýdym-saz

Kä wagtlar telewizorda gulaga ýakymly aýdym ýa-da saz ýaňlanaýsa çagalaryň entek juda ýaşdygyna garamazdan, şoňa goşup sazlaşykly hereketleri edýändigine şaýatlyk edýäris. Biz hem oňa “tans edýär” diýýäris. Eýsem, çagalar saza, ritme, has dogrusy, notalara düşünýärmikä?!

ABŞ-nyň PNAS žurnalynyň habar bermegine görä, Italiýanyň Milan şäherinde ýerleşýän Wita-Salute del San Rafaele uniwersitetiniň alymlary ýaş çagalaryň...

«D» toparça: sanlar we maglumatlar

«D» toparça: sanlar we maglumatlar

Hawa, siziň hem pikir edişiňiz ýaly, bu blogymyz 2018-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň Aziýa boýunça saýlama ýaryşlarynyň «D» toparçasyndaky, ýagny Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň çykyş edýän toparçasyndaky käbir ünsi çekäýjek sanlar we maglumatlar hakda bolar.

9 GOL: Toparçada geçirilen 4 duşuşykdan soňra derwezelere 9 pökgi girizildi.
ÝER EÝELERI ÜSTÜN: Şolaryň 5-sini ýer eýeleri, 4-sini myhmanlar geçirdi.
HER...

Myrat tapan maksat

Myrat tapan maksat

Meniň ony ilkinji gezek derwezäniň alkymynda görenime 16 ýyl dagy boluberipdir. Anyk senesi ýadymda däl, öz-ä ýaz günleriniň biridi. Häzirki Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň şol wagtky futbol meýdanynda paýtagtyň ýetginjekler toparlarynyň arasyndaky duşuşyga tomaşa etmek miýesser etdi. Şonda turuwbaşdan GOÝÇÝSM-niň derwezeçisi ünsümi özüne çekdi. Hereketlerinde ýetginjekler futboluna mahsus ýalňyşlyklar duýulýan hem bolsa, uzyn boýy, «ýokary...

ÝOKARY LIGADA 14-NJI TAPGYR: ÇAKLAMALAR, PIKIRLER

ÝOKARY LIGADA 14-NJI TAPGYR: ÇAKLAMALAR, PIKIRLER

«Energetik» — «Balkan» (28-nji maý)
Tapgyryň açylyş duşuşygynda geçen tapgyrda «Daşoguzy» uly hasap bilen utup, möwsümiň rekordyny goýan «Balkan» Ýokary liga ilkinji gezek çykýan «Energetige» mynasyp bolar. Ýaryş sanawmanasynyň 9-njy basgançagynda barýan hem bolsa, «Energetigi» öz meýdanynda utmak kyn.

Topar şu möwsümde öz meýdanynda «Ahal», «Merw» toparlary bilen deňme-deňlik bilen oýnady. AFK-nyň Prezidentiniň Kubogyna mynasyp bolan...

Чемпионом Туркменистана по футболу стал "Алтын асыр"

Чемпионом Туркменистана по футболу стал "Алтын асыр"

Футболисты столичного "Алтын асыра" завоевали звание чемпионов Туркменистана. Этого успеха команда Министерства связи добилась досрочно, за тур до окончания чемпионата. Судьба чемпионского звания решалась на стадионе "Ашхабад" в поединке "Ахала" и "Алтын асыра". Перед игрой соперников разделяли в турнирной таблице 5 очков. Поэтому ахалцев в матче устраивала только победа, а "связисты" вполне могли довольствоваться и...

ИССЛЕДОВАНИЕ: 5 МИНУТ БЕГА В ДЕНЬ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ НА 3 ГОДА

ИССЛЕДОВАНИЕ: 5 МИНУТ БЕГА В ДЕНЬ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ НА 3 ГОДА
Считаете, что у вас нет времени на пробежку? Подумайте еще раз. Всего пять минут бега в день могут продлить вашу жизнь и оказать такую же пользу для здоровья, как более длительные пробежки. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе нового исследования. Каждый может найти пять свободных минут в день. Но в действительности физическая активность займет немного...

Эхо событий: Интервью для «Turkmenportala» «Мне очень понравилась активность туркменских болельщиков, их искренние эмоции и поддержка»

Эхо событий: Интервью для «Turkmenportala» «Мне очень понравилась активность туркменских болельщиков, их искренние эмоции и поддержка»
«Все время идти только вверх и не останавливаться!» Это девиз французкого виндсерфера Пиера Мортефона, который занял второе место на этапе Кубка мира-2014, проходившем в Национальной туристической зоне Аваза. И, судя по всему, девиз оправдывает себя – на предыдущем этапе Кубка мира-2014 в Испании он был третьим. Пиеру 24 года, его любимая дисциплина – слалом, а своим...

Эксклюзивное интервью для «Turkmenportal»: «12-й чемпионат мира по борьбе на поясах в Ашхабаде пройдет на высоком организационном уровне»

Эксклюзивное интервью для «Turkmenportal»: «12-й чемпионат мира по борьбе на поясах в Ашхабаде пройдет на высоком организационном уровне»
В Ашхабаде завершил свою работу судейский семинар по спортивной борьбе на поясах. В ходе семинара президент Международной федерации борьбы на поясах Руслан Махмудов, генеральный секретарь этой спортивной организации Венер Гайнуллин, а также судьи международной категории Валерий Фуфачев, Аскарали Кочконов и Шовкат Зарипов ознакомили его участников - туркменских судей и тренеров со всех велаятов страны с...

Туркменские болельщики смогут смотреть чемпионат мира по футболу в прямой трансляции

Туркменские болельщики смогут смотреть чемпионат мира по футболу в прямой трансляции
12 июня в Бразилии на «Арене Коринтианс» в Сан-Паулу состоится открытие 20-го чемпионата мира по футболу. Этот большой спортивный праздник на протяжении месяца будет приковывать к себе внимание футбольных фанатов. Туркменские поклонники этого популярного в мире и в нашей стране вида спорта смогут смотреть чемпионат в прямой трансляции по национальному телеканалу «Туркменистан Спорт» Государственного комитета...

Спокойствие.... и Кубок Короля.

Спокойствие.... и Кубок Короля.
Бейл приносящий "Copa del Rey". Анчеллоти и Зидан дарящие спокойствие. И Роналду придающий особых красок любому сражению, которых вчера не хватало, как не хватало и самого "Могучего Гала". что тем не менее не помешало укротить заболевшего Каталонского льва, который пусть и остается очень опасным соперником, но медленно и верно стареет насытившись трофеями различных мастей (не...

5 рекордов «Баварии» в сезоне-2013/14

5 рекордов «Баварии» в сезоне-2013/14
Мюнхенская «Бавария» сегодня может стать самым ранним чемпионом бундеслиги. Вспоминаем и другие сезонные рекорды ФК «Голливуд». Победа «Баварии» в 27-м туре немецкой бундеслиги в Берлине обеспечит ей досрочное чемпионство. В принципе, команде Гвардиолы можно и не напрягаться — далеко не факт, что дортмундская «Боруссия» выиграет кровопролитную схватку с «Шальке». Если подопечные Клоппа теряют очки, то «Бавария»...
Рейтинг@Mail.ru