Выберите категорию
Последние Новости
Опрос

Публикации

TÝL — 2015: 28-nji tapgyryň öňünden käbir maglumatlar, çaklamalar

TÝL — 2015: 28-nji tapgyryň öňünden käbir maglumatlar, çaklamalar

«Aşgabat» — «Merw»

Geçen tapgyrda «Balkandan» uly hasap bilen ýeňlen «Merwe» dördünji aýlawyň ilkinji duşuşygynda-da kyn synag garaşýar. «Merw» «Aşgabady» şu möwsümde diňe birinji aýlawda ýeňip gördi, şondan soňky iki duşuşyk «paýtagtlylaryň» peýdasyna tamamlandy, hat-da Maryda geçirilen üçünji aýlawdaky duşuşykda-da. Bu gezek hem «Aşgabadyň» ýeňjekdigine garaşyp bolar. Eger «Aşgabat» şuny başarsa, «Ahalam» utuk ýitirse, onda «paýtagtlylara»...

TÝL — 2015: 27-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL — 2015: 27-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

Ine-de, doly bolmasa-da, 23-nji milli çempionatymyzyň üçünji aýlawy hem tamamlandy. Aýlawyň soňky tapgyrynda geçirilmeli 5 duşuşygyň biriniň senesiniň süýşürilendigini ýene bir gezek ýatladýarys. Geçirilen 4 duşuşykda bolsa derwezelere 12 pökgi geçirildi. Täsin tarapy, yzda galan 25 tapgyryň duşuşyklarynda 12 gol bilen tamamlanan ýekeje tapgyr hem ýok eken, gollar ýa-ha 12-den az, ýa-da kän. ...

Ronaldo we Ibrahimowiçden täze rekordlara garaşylýar

Ronaldo we Ibrahimowiçden täze rekordlara garaşylýar

UEFA Çempionlar ligasynda düýnki oýunlardan soň, bu gün hem galan 4 toparçada – “A”, “B”, “C”, “D” toparçalarynda jemi 8 oýun oýnalar. Şolaryň diňe biri 21:00-da, galan 7-si adatça bolşy ýaly, 23:45-de başlar.

Zlatana iki rekord garaşýar (“Şahtýor Donesk” – “Pari Sen Žermen”; 23:45)

11-nji gezek gatnaşýan “Şahtýor Donesk” topary “Real Madridden” soň, bu gezek liganyň başga...

Super ýyldyzyň soňky çempiona kömegi degmez

Super ýyldyzyň soňky çempiona kömegi degmez

Hawa, futbol muşdaklarynyň söýgüli bäsleşiginiň eýýäm, 2-nji hepdesiniň duşuşyklaryna şu gün badalga berler. Şu gije “E”, “F”, “G”, “H” toparçalarynyň duşuşyklary oýnalar. Oýunlaryň ählisi-de Aşgabat wagty bilen 23:45-de başlanar. Bu gijeki 8 oýnuň arasyndan iň esasylary hökmünde, “Porto”–“Çelsi” hem-de “Barselona”–“Baýer” oýunlaryny görkezmek bolar.

 

Messisiz “Barselona” nähili netije gazanarka? (“Barselona” – “Baýer”; 23:45)

“Ýeri doldurylyp bolmajak oýunçy”...

TÝL — 2015: 27-NJI TAPGYRYŇ DUŞUŞYKLARYNDAN ÖŇ KÄBIR MAGLUMATLAR

TÝL — 2015: 27-NJI TAPGYRYŇ DUŞUŞYKLARYNDAN ÖŇ KÄBIR MAGLUMATLAR

Umuman alanyňda, şu tapgyryň duşuşyklary bilen 23-nji milli çempionatymyzyň üçünji aýlawy tamamlanýar, ýöne 22-nji tapgyryň we «Hazyna» futbol toparynyň soňky duşuşyklarynyň möhletiniň süýşürilendigini hem ýene bir ýola ýatladýarys.

HTTU — «Hazyna»

Duşuşygyň senesi üýtgedildi.

 

«Balkan» — «Merw»

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Aly Gurbanynyň şägeirtleri iki tapgyr bäri ýeňiş gazanyp gelýän hem bolsa, şu möwsümde topar «Merw» bilen geçiren duşuşyklarynda...

TÝL — 2015: 26-njy tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL — 2015: 26-njy tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

 

16 pökgi:  Tapgyrda geçirilen 4 duşuşykda derwezelere 16 pökgi girdi, ortaça her duşuşykda 4 pökgi. Ýadyňyzda bolsa, geçen tapgyr hem 16 gol bilen tamamlanypdy, ýöne bu tapgyrda «Hazyna» — «Energetik» duşuşygynyň senesiniň üýtgedilendigini ýatladýarys.

Bir jerime: Tapgyrda geçirilen pökgüleriň biri 11 metrlik jerime urgusyndandyr.

Üstünlik myhmanlaryň tarapynda: Tapgyrda geçirilen 4 duşuşygyň diňe birinde ýer eýeleri...

TÝL — 2015: 26-njy tapgyryň duşuşyklaryndan öň käbir sanlar, maglumatlar

TÝL — 2015: 26-njy tapgyryň duşuşyklaryndan öň käbir sanlar, maglumatlar

“Hazyna” - “Energetik” (Duşuşyk 10-njy oktýabra geçirildi)

 

“Altyn Asyr” - “Daşoguz”

Çempionatyň öňdebaryjysy bilen ýaryş tertibiniň soňky ornundaky toparyň duşuşygy. Bir möwsümiň iň netijeli futbolçysy bolmak üçin  Süleýman Muhadowa ýene bir mümkinçilik. Bilşiňiz ýaly, iň netijelileriň sanawynda Süleýmanyň geçiren gollary Myrat Ýagşyýewiňkiden 2 gol az.

Duşuşykda artykmaçlyk, gürrüňsiz, «Altyn asyryň» tarapynda. Eger «Daşoguz» bir gudrat görkezmese, «Ahal» ýa-da...

TÝL — 2015: 25-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL — 2015: 25-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

Ýene iki topar 30 utuk toplady: HTTU bilen «Merw» şu möwsümde 30 we ondan kän utuk alan 6-7-nji toparlar boldy. Toparlaryň 24 duşuşykdan soň 31 utugy bar

16 gol: Tapgyrda derwezelere jemi 16 pökgi geçirildi. Bu bolsa her duşuşyga ortaça 3,2 goluň düşýändigini görkezýär.

Ýer eýeleri — ýeňiji: Tapgyrda 3 duşuşykda ýer eýeleri, birinde myhmanlar ýeňiş gazandy. Bir...

TÝL — 2015: 25-nji tapgyryň duşuşyklaryndan öň maglumatlar, hasaplamalar

TÝL — 2015: 25-nji tapgyryň duşuşyklaryndan öň maglumatlar, hasaplamalar

«Merw» — «Hazyna»

Soňky tapgyrlarda şowly çykyş edýän we Kubok ýaryşynyň ýarym finalyna çykmagy başaran «ykdysadyýetçiler» tapgyryň ilkinji duşuşygynda gadymy Mary topragynda myhmançylykda çykyş ederler. «Merwdir» «Hazyna» ýaryş tertibinde 7-8-nji orunlary eýeleýärler. Aralarynda-da bir utuk bar. Diýmek, 7-nji ýeri eýelemek, mümkin bolsa 6-njy orna-da geçmek üçin iki toparyň arasynda barlyşyksyz göreşiň gitjegi şübhesiz hakykat. Duşuşykda artykmaçlyk...

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň çärýek final duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň çärýek final duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

«Balkan» 4 — 0 «Ahal» (Iki duşuşygyň netijesi boýunça 5:3)

Gollar:

1:0, Aleksandr Boliýan

2:, Myrat Ýagşyýew

3:0, Myrat Ýagşyýew

4:0, Amir Gurbany

 

Garaşylan oýnuň garaşylmadyk netijesi: Dogrusy, «Balkanyň» öz meýdanynda «Ahaly» 4:0 hasabynda ýeňip bilýändigine janköýerler Ýokary ligadaky duşuşykda hem şaýat boldy. Ýöne Türkmenistanyň Kubogynda 3:1 hasapdaky ýeňlişden soň, ýarym finala çykmaga hukuk gazanmak Kubok ýaryşymyzyň taryhynda öň bolan hem...

19-njy sentýabrda futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň çärýek finalynyň jogap duşuşyklary geçiriler

19-njy sentýabrda futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň çärýek finalynyň jogap duşuşyklary geçiriler

«Balkan» ­— «Ahal» (Birinji duşuşygyň netijesi 1:3)

Köplenç bolşy ýaly, «Balkan» myhmançylykda garşydaşlaryny ýeňip bilmegiň syryny çärýek finalyň ilkinji duşuşygynda hem çözüp bilmedi. Gaýtam, topar öz derwezesine 3 pökgi goýbertdi. Ýöne «Balkan» — «Ahal» duşuşygy diýlende «nebitçileriň» şu ýyl Ýokary ligada «Ahaly» uly hasap bilen ýeňendigi janköýerleriň ýadyna düşýän bolsa gerek. Şonuň üçin hem «Balkan» ýarym...

Самые неожиданные преимущества бега

Самые неожиданные преимущества бега

Мы не раз писали о пользе бега. В качестве очевидных плюсов можно упомянуть улучшение сна и настроения, поддержание здорового веса, увеличение жизненной ёмкости лёгких и тренировку сердца. Но если вам и этого недостаточно, обратите внимание на неочевидные преимущества занятий бегом.

Новые друзья

Если вам кажется, что бег — выбор одиночек, вы ошибаетесь! Многие с удовольствием бегают вместе....

TÝL 2015: 24-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL 2015: 24-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

Her kime birden: Tapgyrda bir duşuşykda 2 gezek tapawutlanyp bilen futbolçy ýok.

Deňlikleriň tapgyry: Tapgyrda 3 duşuşyk deňlik bilen tamamlandy.

Her oýunda 2 gol: Tapgyrda derwezelere 10 pökgi geçirildi.

«Meýdanam, ýeňişem biziňki»: Tapgyrda ýeňişli tamamlanan duşuşyklaryň ikisinde hem ýeňiş ýer eýeleriniň tarapynda boldy.

350-ä ýetip barýar: Şu tapgyrdan soňky 23-nji Milli çempionatymyzda derwezelere jemi 346 gol geçirildi.

 

«Hazyna»...

SUPER ÝYLDYZYŇ NOBATDAKY REKORDY

SUPER ÝYLDYZYŇ NOBATDAKY REKORDY

UEFA Çempionlar ligasynyň täze möwsümine düýn badalga berildi. 4 toparçada oýnalan 8 duşuşykda 20 gol derwezä geçirildi. Möwsümiň 1-nji goluny PSŽ-niň täze transferi Anhel Di Mariýa öz adyna ýazdyrdy. “Real Madridiň” super ýyldyzy Kristiano Ronaldo özüniň nobatdaky het-trigi bilen bu ýaryşdaky gollarynyň sanyny 80-e ýetirip, häzirlikçe rekordyň ýeke-täk eýesi boldy. Liganyň debýutanty “Astana” topary derwezesine...

ÝYLDYZLARYŇ LIGASY BAT ALÝAR

ÝYLDYZLARYŇ LIGASY BAT ALÝAR

Hawa, futbol oýnunyň iň abraýly, iň özüne çekiji bäsleşigi bolan UEFA Çempionlar ligasynyň täze möwsümi-de şu gün bat alar. Ýewropanyň saýlama 32 klubuny özünde jemleýän ýaryşda şu gün “A”, “B”, “C”, “D” ertir bolsa, “E”, “F”, “G”, “H” toparçalarynyň 1-nji oýunlary oýnalar. Duşuşyklaryň ählisi-de Aşgabat wagty bilen 23:45-de başlar. 1-nji tapgyryň iň esasy üns merkezdäki...

TÝL — 2015: 24-nji tapgyr, käbir sanlar, maglumatlar

TÝL — 2015: 24-nji tapgyr, käbir sanlar, maglumatlar

«Ahal» — HTTU

Tapgyryň ilkinji duşuşygy, belki, onuň iň esasy oýny däldir. Ýöne şu duşuşygyň netijesiniň ýaryş tertibiniň ýagdaýy bilen baglydygyny turuwbaşdan aýtmak ýerlikli bolar. Çünki ýer eýeleri ikinji, HTTU bolsa 6-njy orun üçin göreş alyp barýar. Utulyş «Ahalyň» üçünji orna ymykly düşmegine, HTTU-nyň bolsa 7-nji orna aşak gaçmagyna sebäp bolup biler.

Ýaryş tertibinden çen tutsaň, duşuşykda...

Türkmenistanyň Kubogy — 2015: çärýek finalyň ilkinji duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Türkmenistanyň Kubogy — 2015: çärýek finalyň ilkinji duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Umumy hasaplamalar:

18 futbolça 25 pökgi: Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrynda geçirilýän şu ýylky ýaryşda çärýek finalyň ilkinji duşuşyklaryndan soň, derwezelere jemi 25 pökgi girizildi. Olar 18 futbolça degişlidir.

«Daşoguzdan» başga her kim öz paýyny aldy: Şu ýylky Kubok ýaryşynda garşydaş derwezä pökgi girizip görmedik ýeketäk topar «Daşoguzdyr».

 

"Ahal" 3 — 1 "Balkan"

Gollar:

0:1, Aleksandr Boliýan 32’

1:1, Orazmuhammet Işangulyýew...

TÝL-2015: 23-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL-2015: 23-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

20-den 5-e çenli: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň, diňe şu möwsümde 2 futbolçy 20 we ondan kän, 4 futbolçy 15 we ondan kän, 9 futbolçy 10 we ondan kän, 26 futbolçy 5 we ondan kän gol geçirdi.

Ýaryş tertibine görä ýeňiş/ýeňliş: Tapgyrda ýaryş tertibinde ilkinji 5 orunda barýan toparlaryň ählisi ýeňiş gazandy, şonuň ýaly hem...

TÝL — 2015: 23-nji tapgyr, käbir çaklamalar, maglumatlar

TÝL — 2015: 23-nji tapgyr, käbir çaklamalar, maglumatlar

«Aşgabat» — «Daşoguz»

Bir tapgyrlyk arakesmeden soňra, Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynda çykyş edýän toparlarynyň arasyndaky duşuşyklar ýene-de dowam edýär. 21-nji tapgyrda ilkinji bolup öňe saýlanan duşuşygynda, iň soňky sekuntlardaky gol bilen ýeňlen «Aşgabat» tapgyryň ilkinji duşuşygynda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň futbol toparyny kabul eder. Bu duşuşyk 8-nji sentýabrda bolar. 

Elbetde, duşuşykda «Aşgabadyň» ýeňiş gazanjakdygyny öňünden çaklamak bolar. Eger...

«D» toparça: milli ýygyndymyzyň mümkinçilikleri

«D» toparça: milli ýygyndymyzyň mümkinçilikleri

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň futbol boýunça milli ýygyndysy nobatdaky dünýä we Aziýa çempionatyna çykmagyň üçünji saýlama tapgyrynyň üçünji duşuşygynda myhmançylykda Omanyň milli ýygyndysyndan 3:1 hasabynda ýeňildi. Şeýlelikde, milli ýygyndymyz geçiren 3 duşuşygynyň 2-sinde ýeňlip, birinde deňlik bilen oýnap, bir utuk toplady we häzirlikçe toparçada 4-nji orny eýeleýär. Şu duşuşykdan soňra emele gelen käbir sanlara we...

Рейтинг@Mail.ru